[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองบ้ว
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการประชาชน
poll

   คุณคิดว่าการบริการของเราเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 

แบบ ผ.๐๑
                                                                                                                                                                      .๒   บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลตำบลเมืองบัว
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ งานด้านการพัฒนาคมนาคมและขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
โครงการปรับเกรดไหล่ทาง  ลงหินลูกรัง /ลงหินคลุก 
หมู่ ๑-๑๓
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมู่ที่   ๑-๑๓ ๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กองช่าง
ก่อสร้างถนน คสล. /ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๑-๑๓ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หมู่ที่   ๑-๑๓ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกปลอดภัย กองช่าง
วางท่อระบายน้ำตามถนน
และหนองน้ำรอบหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑-๑๓
เพื่อวางท่อคอนกรีตตามถนน และหนองน้ำ รอบหมู่บ้าน และในเขตพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่   ๑-๑๓ ๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
มีท่อระบายน้ำ
ที่ระบายน้ำได้สะดวก
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัยและมั่นคงถาวร กองช่าง

 
โครงการปรับปรุงถนนพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิวจราจรเดิม หมู่ ๑-๑๓
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หมู่ที่   ๑-๑๓ ๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
๗,๐๐๐,๐๐๐
มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย กองช่าง
ลอกท่อระบายน้ำ
หมู่ที่ ๑-๑๓
เพื่อให้ร่องระบายน้ำตามถนนสะอาดปราศจากน้ำเน่าเสีย น่าอยู่ และปราศจากเชื้อโรค หมู่ที่   ๑-๑๓ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ลดปัญหาการ
ท่วมขังของน้ำ
ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กองช่าง
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
.๒ งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง
 
 
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขุดลอกที่สาธารณะ
๑.ขุดลอกโพนหนามแท่ง
ด้านทิศตะวันออก
๒. ขุดลอกโพนหนามแท่ง
ด้านทิศตะวันตก
๓. ขุดลอกโพนหว้างาม
หมู่ ๓
๔. ขุดลอกหนองสังข์ หมู่ ๔
๕. ขุดลอกโพนนกทา หมู่ ๘
 
 
ขุดลอกที่สาธารณะจำนวน
๕ แห่งๆละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
มีแหล่งน้ำไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง กองช่าง
โครงการประตูระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปาในพื้นที่โครงการ เป็นโครงการประเภทประตูระบายน้ำ ขนาด ๕๐ เมตร
จำนวน ๔ บาน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปาในพื้นที่โครงการ กองช่าง
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำหรับใช้อุปโภค-บริโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
มีน้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคเพียงพอ ประชาชนมีน้ำไว้สำหรับใช้อุปโภค-บริโภค กองช่าง
โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้ำระบบท่อ
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
วังฝั่งแดง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
มีสถานีสูบน้ำระบบท่อ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ กองช่าง
โครงการขุดลอกหนองน้ำ/
ลำน้ำในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว
เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หนองน้ำ/ลำน้ำ
หมู่ที่   ๑-๑๓
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
มีหนองน้ำ
ไว้เก็บน้ำไว้ใช้
ในหน้าแล้ง
สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค กองช่าง
ขุดลอก คู คลองส่งน้ำ
(คลองสูบพลังไฟฟ้า)
เพื่อให้คู คลอง หนองน้ำภายในเขตเทศบาล สามารถรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมู่ที่   ๑-๑๓ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
ส่งน้ำไปให้เกษตรกรได้ทั่วถึง สามารถส่งน้ำไปให้เกษตรกรได้ทั่วถึง กองช่าง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้บริการประชาชนในฤดูแล้ง จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๑๒ นิ้ว ๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
มีเครื่องสูบน้ำ
ของเทศบาล
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กองช่าง
ก่อสร้างสะพานและ
ท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่  ๑-๑๓
เพื่อให้การระบายน้ำที่ได้มาตรฐานและเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร หมู่ที่   ๑-๑๓ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
มีสะพานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถระบายน้ำ
ได้ทัน และสามารถเพิ่มพื้นผิวการจราจร
กองช่าง
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำ) หมู่ ๑-๑๓ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
หมู่ที่  ๑-๑๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง
๑๐ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
(พาดสายดับ)หมู่ ๑-๑๓
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
หมู่ที่   ๑-๑๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง
๑๑ ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
 
หมู่ที่   ๑-๑๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
มีท่อประปา
รองรับความพร้อมของระบบ
จ่ายน้ำประปา
ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง
๑๒ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เพื่อให้รองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวก อาคาร ๑ หลัง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ได้อาคารที่ได้มาตรฐานเพียงพอกับการบริการและความต้องการ สามารถรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวกขึ้น กองช่าง
๑๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หมู่ ๑-๑๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองช่าง
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๓  งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร นำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
โครงการวางและปรับปรุง
ผังเมืองรวมและการวาง
ผังชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมและวางผังชุมชนตำบลเมืองบัว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
สามารถปฏิบัติตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเกิดเป็นผังเมืองรวมชุมชน
เมืองบัว
ทำให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
สำนักปลัดฯ
โครงการสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กอนุบาลได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ในเขตเทศบาล ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
มีสระว่ายน้ำใน
เทศบาล
เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
กองช่าง
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ เพื่อให้รองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวก จำนวน ๑ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อาคารได้มาตรฐานเพียงพอกับการบริการและความต้องการ สามารถรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้สะดวกขึ้น กองช่าง
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
โครงการทำฝายชะลอน้ำ
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ โดยเฉพาะช่วงที่ฝนแล้ง
หมู่ที่   ๑-๑๓ ๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
การใช้พื้นที่ทาง
การเกษตรเกิดผลประโยชน์สูงสุด
โครงการดังกล่าวจะช่วยให้การใช้พื้นที่
ทางการเกษตรเกิด
ประโยชน์สูงสุด
กองช่าง
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕  การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย หมู่ ๑-๑๓
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
หมู่ที่   ๑-๑๓ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง
กองช่าง
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑  งานด้านการสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
  ๑ โครงการวันผู้สูงอายุ           เพื่อให้ได้ตระหนักเห็น
ถึงความสำคัญของ ผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
บุคลากร
ในองค์กรและประชาชนทั่วไป
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
 
สำนักปลัดฯ
โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ให้ประชาชนมีรายได้
๑๓ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สำนักปลัดฯ
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
บรรเทาทุกข์
แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ
เป็นการบรรเทาทุกข์
แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาส
สำนักปลัดฯ
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาภาวะจิต สุขภาพ
ทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
เมืองบัว
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้สูงอายุมีความสุข
ทางกาย จิตใจและ
ได้พบปะกับกลุ่มที่เป็นวัยเดียวกันทำให้ได้รับความสุขทางจิตใจ
 
สำนักปลัดฯ
โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม
กันหนาวสำหรับประชาชน
 
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่เดือดร้อนที่ประสบภัยหนาว
ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบ
ภัยหนาว
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
ประชาชน
ผู้ยากไร้
ได้มีผ้าห่ม
กันหนาว
ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บจากการ
ประสบภัยหนาว
สำนักปลัดฯ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักปลัดฯ
โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองบัว ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัยลดลง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย สำนักปลัดฯ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ตระหนักเห็น
ถึงความสำคัญของ ผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล
เมืองบัว
๙,๙๑๘,๐๐๐ ๑๐,๗๑๘,๐๐๐ ๑๑,๕๑๘,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
สำนักปลัดฯ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ได้ตระหนักเห็น
ถึงความสำคัญของ ผู้พิการและให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้พิการในเขต
เทศบาลตำบลเมืองบัว
๔,๙๙๒,๐๐๐ ๕,๖๖๔,๐๐๐ ๖,๓๓๖,๐๐๐ ผู้พิการได้รับการดูแล
 
ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
 
สำนักปลัดฯ
๑๐ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ได้ตระหนักเห็น
ถึงความสำคัญของ
ผู้ป่วยเอดส์และให้
ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบล
เมืองบัว
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล
 
 
 
ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข
สำนักปลัดฯ
๑๑ โครงการเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการจัดบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าและทั่วถึง ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้บริการตามความต้องการของประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
กองทุนได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ประชาชนในพื้นที่มีระบบหลักประกันสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามความพร้อมและมีการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง สำนักปลัดฯ
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๒  งานด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๒๕๖๐
(บาท)
๒๕๖๑
(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล และฟุตบอล เพื่อให้ได้สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่
ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของตำบล
โพนหนามแท่ง
หมู่ที่ ๒ และ
สวนสาธารณะ
ดอนกู่ หมู่ที่ ๕
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีสนามฟุตซอลและสนามฟุตบอลเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ประชาชนมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของตำบล
 
 
กองช่าง
โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสวนสุขภาพในการออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
โพนหนามแท่ง หมู่ ๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม ประชาชนมีสวนสุขภาพในการออกกำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ
กองช่าง
โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ให้สะอาดปราศจาก
โรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดปราศจากโรค
ไข้เลือดออก
 
 
 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์
๕๐,๐๐๐
    ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ประชาชนปลอดโรคไข้เลือดออก แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายลดลง สำนักปลัดฯ
โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้นและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในเขตเทศบาล
๑๙๕,๐๐๐
(อุดหนุน)
๑๙๕,๐๐๐
(อุดหนุน)
๑๙๕,๐๐๐
(อุดหนุน)
พัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐาน
เป็นการคัดกรอง
การเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้นและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน
สำนักปลัดฯโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
โครงการป้องกันและกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในเขตพื้นที่ และควบคุมจำนวนสุนัขและแมว โดยการฉีดยาคุมกำเนิด ,ทำหมันสัตว์
ในสัตว์เลี้ยงเพศเมีย
ทุกครัวเรือน
ที่เลี้ยงสุนัขและแมว
๕๐,๐๐๐
(อุดหนุน)
๕๐,๐๐๐
 (อุดหนุน)
๕๐,๐๐๐
 (อุดหนุน)
สุนัขและแมวปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวมีภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข และแมวในพื้นที่ไม่เพิ่