[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองบ้ว
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการประชาชน
poll

   คุณคิดว่าการบริการของเราเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
 

การศึกษาดี ประเพณีเด่น เน้นการพัฒนารายได้  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำตามปรัชญา
             ของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองบัว

๑. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สามารถดำรงอยู่ได้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ

๕. พัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

๖. พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคภัยต่าง ๆ

. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน