[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลเมืองบ้ว
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการประชาชน
poll

   คุณคิดว่าการบริการของเราเป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
แผนการดำเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเมืองบัว  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๐.๙๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๓ สำนักปลัดฯ
  ๒. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๓. โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักปราบศัตรูพืชและแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงภายในเทศบาลตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๔. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๕. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ ๐.๙๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๖๖ สำนักปลัดฯ
  ๗. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ สำนักปลัดฯ
  ๘. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๙. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๐.๙๕ ๑๑,๐๑๐,๐๐๐ ๓๖.๓๕ สำนักปลัดฯ
  ๑๐. เบี้ยยังชีพความพิการ ๐.๙๕ ๖,๔๘๐,๐๐๐ ๒๑.๓๙ สำนักปลัดฯ
  ๑๑. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๐.๙๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๓๙ สำนักปลัดฯ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านแม่ของแผ่นดิน ๐.๙๕ ๘,๐๐๐ ๐.๐๒ สำนักปลัดฯ
๒. อุดหนุนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๑
๐.๙๕ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัดฯ
๓. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๐.๙๕ ๖๕,๐๐๐ ๐.๒๑ สำนักปลัดฯ
รวม ๑๔ ๑๓.๓ ๑๘,๑๒๓,๐๐๐ ๕๙.๗๗
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๔๙ กองช่าง
  ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๑๕๗,๐๐๐ ๐.๕๑ กองช่าง
  ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๖๕,๐๐๐ ๐.๒๑ กองช่าง
  ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ กองช่าง
  ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ๐.๙๕ ๑๔๙,๔๐๐ ๐.๔๙ กองช่าง
  ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ๐.๙๕ ๖๖,๐๐๐ ๐.๒๑ กองช่าง
  ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ ๐.๙๕ ๙๘,๘๐๐ ๐.๓๒ กองช่าง
  ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๒๙๕,๐๐๐ ๐.๙๗ กองช่าง
  ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๑๙๒,๐๐๐ ๐.๖๓ กองช่าง
  ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ๐.๙๕ ๘๙,๙๐๐ ๐.๒๙ กองช่าง
  ๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ๐.๙๕ ๒๖๙,๐๐๐ ๐.๘๘ กองช่าง
  ๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ๐.๙๕ ๙๘,๐๐๐ ๐.๓๒ กองช่าง
  ๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ๐.๙๕ ๒๔๒,๐๐๐ ๐.๗๙ กองช่าง
  ๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ๐.๙๕ ๑๔๙,๔๐๐ ๐.๔๙ กองช่าง
  ๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ๐.๙๕ ๙๘,๐๐๐ ๐.๓๒ กองช่าง
  ๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ๐.๙๕ ๙๙,๐๐๐ ๐.๓๒ กองช่าง
  ๑๗. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๑ ๐.๙๕ ๗๕,๔๐๐ ๐.๒๔ กองช่าง
  ๑๘. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๑๖๔,๐๐๐ ๐.๕๔ กองช่าง
  ๑๙. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ๐.๙๕ ๑๒๔,๑๐๐ ๐.๔๐ กองช่าง
  ๒๐. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๖,๑๑ ๐.๙๕ ๑๙๙,๔๐๐ ๐.๖๕ กองช่าง
  ๒๑. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ ๐.๙๕ ๑๑๐,๕๐๐ ๐.๓๖ กองช่าง
  ๒๒. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑ ๐.๙๕ ๑๒๕,๘๐๐ ๐.๔๑ กองช่าง
 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  ๒๓. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ ๐.๙๕ ๙๓,๕๐๐ ๐.๓๐ กองช่าง
  ๒๔. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ ๐.๙๕ ๒๔๐,๗๐๐ ๐.๗๙ กองช่าง
  ๒๕. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๑๒๙,๘๐๐ ๐.๔๒ กองช่าง
  ๒๖. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๒๕๙,๒๐๐ ๐.๘๕ กองช่าง
  ๒๗. โครงการลงท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก หมู่ที่ ๔ ๐.๙๕ ๑๖๖,๖๐๐ ๐.๕๕ กองช่าง
  ๒๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายหมู่ที่ ๑,๑๐ ๐.๙๕ ๕๗,๗๐๐ ๐.๑๙ กองช่าง
  ๒๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายหมู่ที่ ๑๐ ๐.๙๕ ๕๑,๐๐๐ ๐.๑๖ กองช่าง
  ๓๐. โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายแยก ๒๑๔ ๐.๙๕ ๑๒๖,๐๐๐ ๐.๔๑ กองช่าง
  ๓๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายหมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๗๖,๐๐๐ ๐.๒๕ กองช่าง
  ๓๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรังสายหมู่ที่ ๕ ๐.๙๕ ๑๑,๐๐๐ ๐.๐๓ กองช่าง
  ๓๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนหนามแท่ง ๐.๙๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๖๖ กองช่าง
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรวิสัย
  ๑. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ กองช่าง
  ๒. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ กองช่าง
  ๓. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ที่ ๓ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ กองช่าง
  ๔. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ ๐.๙๕ ๑๕,๐๐๐ ๐.๐๔ กองช่าง
  ๕. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ กองช่าง
  ๖. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ กองช่าง
  ๗. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ ๐.๙๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๓ กองช่าง
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
  1. โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗
๐.๙๕ ๒๔,๑๖๑ ๐.๐๖ กองช่าง
  ๒.  โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ ๐.๙๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๔๙ กองช่าง
รวม ๔๒ ๓๙.๙ ๔,๘๗๘,๓๖๑ ๑๕.๘๕
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา
  ๑. โครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๐.๙๕ ๘๐,๐๐๐ ๐.๒๖ สำนักปลัดฯ
  ๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ๐.๙๕ ๑,๒๔๗,๘๕๐ ๔.๑๒ สำนักปลัดฯ
  ๓. โครงการอาหารกลางวัน ๐.๙๕ ๒,๕๔๙,๐๐๐ ๘.๔๑ สำนักปลัดฯ
  ๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๕. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๐.๙๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๓๓ สำนักปลัดฯ
  ๖. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ๐.๙๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๔๙ สำนักปลัดฯ
  ๗. โครงการประเพณีสรงกู่ ๐.๙๕ ๑๒๐,๐๐๐ ๐.๓๙ สำนักปลัดฯ
  ๘. โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว ๐.๙๕ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.๖๕ สำนักปลัดฯ
  ๙. โครงการประเพณีลอยกระทง ๐.๙๕ ๘๐,๐๐๐ ๐.๒๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๐. โครงการจัดงานบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองบัวและทัศนะศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด ๐.๙๕ ๑๑๐,๐๐๐ ๐.๓๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๓. โครงการแข่งขันกีฬาเมืองบัวคัพ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ สำนักปลัดฯ
  ๑๔. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์ ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๕. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๖. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐.๙๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๓๓ สำนักปลัดฯ
 
 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา
  ๑๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๑๘. โครงการ A Sound mind in A Sound body ๐.๙๕ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัดฯ
  ๑๙. ค่าวัสดุกีฬา ๐.๙๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๓๓ สำนักปลัดฯ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย ตามโครงการจัดงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๐ ๐.๙๕ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัดฯ
๒. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย ตามโครงการจัดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย ตามโครงการบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเมืองเกษ ครั้งที่ ๘ อำเภอเกษตรวิสัย ประจำปี ๒๕๖๑ ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพนทอง ๐.๙๕ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัดฯ
รวม ๒๓ ๒๑.๘๕ ๕,๕๐๖,๘๕๐ ๑๘.๐๙
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ชุมชน
  ๑. โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๒. โครงการพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด ปราศจากโรคไข้เลือดออก ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๓. โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ๐.๙๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๓ สำนักปลัดฯ
  ๔. โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ สำนักปลัดฯ
  ๕. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน ๐.๙๕ ๔๐,๐๐๐ ๐.๑๓ สำนักปลัดฯ
  ๖. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๐.๙๕ ๘๐,๐๐๐ ๐.๒๖ สำนักปลัดฯ
  ๗. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๓๓ สำนักปลัดฯ
  ๘. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ๐.๙๕ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.๓๒ สำนักปลัดฯ
  ๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ สำนักปลัดฯ
  ๑๐. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ๐.๙๕ ๖๐,๐๐๐ ๐.๑๙ สำนักปลัดฯ
รวม ๑๐ .๕ ๘๒๐,๐๐๐ .๖๓
 
 
 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยดำเนินการ
. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ
  ๑. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ๐.๙๕ ๓๕,๐๐๐ ๐.๑๑ สำนักปลัดฯ
  ๒. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและป้องกันการบุกรุก ๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองหรือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
ตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๐.๙๕ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๖ สำนักปลัดฯ
  ๔. โครงการจัดทำแผ่นพับ เทศบาลตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๑๕,๐๐๐ ๐.๐๔ สำนักปลัดฯ
  ๕. โครงการจัดทำสื่อ วีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเทศบาลโดยจัดทำเป็นวีดีโอ
สื่อนำเสนอเทศบาล
๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๖. โครงการต่อโดเมนเนมเว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองบัว ๐.๙๕ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ สำนักปลัดฯ
  ๗. โครงการจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามกฎหมายกำหนด ๐.๙๕ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ สำนักปลัดฯ
  ๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลเมืองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๐.๙๕